Bạn muốn xóa ??

Post


Tiêu đề
Khuyến mãi
khuyen-mai
Seo Keyword
Seo Title
Seo Description
Mô tả
Chi tiết
<section class="b-best"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-xs-12"> <div class="b-best__info"><header class="s-lineDownLeft b-best__info-head"> <h2 class="wow zoomInUp" style="visibility: visible; animation-delay: 0.5s; animation-name: zoomInUp;" data-wow-delay="0.5s">Khuyến m&atilde;i lớn tại Oto TMT</h2> </header> <h6 class="wow zoomInUp" style="visibility: visible; animation-delay: 0.5s; animation-name: zoomInUp;" data-wow-delay="0.5s">MUA XE TMT TRONG TH&Aacute;NG 10 TH&Aacute;NG 11 NĂM 2017</h6> <p class="wow zoomInUp" style="visibility: visible; animation-delay: 0.5s; animation-name: zoomInUp;" data-wow-delay="0.5s">Nh&acirc;n kỷ niệm 41 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty (27/10/1976 &ndash; 27/10/2017), C&ocirc;ng ty CP &ocirc; t&ocirc; TMT tổ chức chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i cực kỳ hấp dẫn.</p> <a class="btn m-btn m-readMore wow zoomInUp" style="visibility: visible; animation-delay: 0.5s; animation-name: zoomInUp;" href="/tin-tuc/khuyen-mai" data-wow-delay="0.5s">Chi tiết</a></div> </div> <div class="col-sm-6 col-xs-12"><img class="img-responsive center-block wow zoomInUp" style="visibility: visible; animation-delay: 0.5s; animation-name: zoomInUp;" src="http://templines.rocks/html/sokolcov/auto-club/media/about/best.jpg" alt="best" data-wow-delay="0.5s" /></div> </div> </div> </section>
Kích hoạt
Template