Bạn muốn xóa ??

Post


Tiêu đề
GIỚI THIỆU TMT MOTOR
gioi-thieu-tmt-motor
Seo Keyword
ô tô tmt, tmt, tmt motor, xe tai tmt
Seo Title
Giới Thiệu TMT MOTOR - Ô Tô TMT Chi Nhánh HCM
Seo Description
Mô tả
Chi tiết
<h2 class="s-title">GIỚI THIỆU</h2> <div id="ve-tmt-motor" class="b-more__info-block"> <div class="b-more__info-block-title m-active">Về TMT MOTOR<a class="j-more" href="#"><span class="fa fa-angle-down"><label>icon</label></span></a></div> <div class="b-more__info-block-inside j-inside m-active"> <p>Trong xu thế ph&aacute;t triển mạnh mẽ của đất nước, nhu cầu sử dụng c&aacute;c loại xe tải đang ng&agrave;y c&agrave;ng cấp thiết với y&ecirc;u cầu cao về chất lượng, đa dạng, phong ph&uacute; về chủng loại sản phẩm. <br /> Nh&agrave; m&aacute;y&nbsp;&ocirc; t&ocirc; Cửu Long - CUU LONG AUTOMOBILE FACTORY, thuộc C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;&ocirc; t&ocirc;&nbsp;TMT&nbsp;ra đời nhằm g&oacute;p phần đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, qua đ&oacute; thể hiện &yacute; thức v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm với sự ph&aacute;t triển chung của đất nước tr&ecirc;n con đường hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển. Ch&iacute;nh v&igrave; điều đ&oacute; đường lối ph&aacute;t triển chủ đạo của C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;&ocirc; t&ocirc;&nbsp;TMT, Nh&agrave; m&aacute;y&nbsp;&ocirc; t&ocirc; Cửu Long l&agrave; chia sẻ v&agrave; đ&aacute;p ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường, c&ugrave;ng bạn l&agrave;m gi&agrave;u, tiến l&ecirc;n c&ugrave;ng xe &ocirc; t&ocirc; Cửu Long.</p> <div>&nbsp;</div> <div style="font-family: Arial; text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt;"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TIN TƯỞNG SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TI&Ecirc;U ĐỀ RA TR&Ecirc;N CƠ SỞ NHỮNG CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA&nbsp;TMT:</strong></div> <p style="text-align: justify;">- Chỉ b&aacute;n&nbsp;c&aacute;c sản phẩm m&agrave; bạn cần, kh&ocirc;ng b&aacute;n&nbsp;c&aacute;c sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; sẵn.</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cố gắng mang lại sự thỏa m&atilde;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng bằng việc lu&ocirc;n lu&ocirc;n &aacute;p&nbsp;dụng c&ocirc;ng nghệ mới, để n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;c sản phẩm v&agrave; c&aacute;c dịch vụ phụ trợ.</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng để trở th&agrave;nh một trong những nh&agrave; m&aacute;y sản xuất &ocirc;t&ocirc; tải h&agrave;ng đầu với nhiều&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng cho sự ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; bền vững của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp &ocirc; t&ocirc; Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết phấn đấu trở th&agrave;nh một th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển chung&nbsp;của đất nước v&agrave; x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết tạo dựng v&agrave; duy tr&igrave; một m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển bền vững.</p> <div style="font-family: Arial; text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in;">&nbsp;&nbsp;</div> <div style="font-family: Arial; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="font-size: 10pt;"><img src="http://cuulongmotor.com/upload/image/GI.jpg" alt="" width="667" height="339" align="middle" border="1" /></span></strong></div> <div style="font-family: Arial; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><em>Quang cảnh&nbsp;<span style="font-size: small;">Nh&agrave; m&aacute;y&nbsp;&ocirc; t&ocirc; Cửu Long - CUU LONG AUTOMOBILE FACTORY</span></em></div> <p style="text-align: justify;"><strong>PHƯƠNG CH&Acirc;M KINH DOANH V&Agrave; CH&Iacute;NH S&Aacute;CH CHẤT LƯỢNG</strong></p> <p style="text-align: justify;"><br /> "X&acirc;y dựng, duy tr&igrave; chữ t&iacute;n với bạn h&agrave;ng, đồng thời tiết kiệm, kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao hiệu quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh", l&agrave; phương ch&acirc;m xuy&ecirc;n suốt trong to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất kinh doanh của C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;&ocirc; t&ocirc;&nbsp;TMT&nbsp;nhằm đ&aacute;p ứng mọi cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Để đạt được mục ti&ecirc;u n&agrave;y, C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;&ocirc; t&ocirc;&nbsp;TMT&nbsp;đ&atilde; tiến h&agrave;nh &aacute;p dụng c&aacute;c hệ thống quản l&yacute; chất lượng như ISO 9001:2000; ISO 14000 ... C&aacute;c sản phẩm của C&ocirc;ng ty đều được đăng k&yacute; bảo hộ độc quyền về thương hiệu v&agrave; kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp. Sản phẩm của C&ocirc;ng ty li&ecirc;n tục nhiều năm liền được b&igrave;nh chọn v&agrave; trao giải thưởng ở cả trong nước v&agrave; quốc tế. Đặc biệt sản phẩm của C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;&ocirc; t&ocirc;&nbsp;TMT&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n gi&agrave;nh được vị thế tr&ecirc;n thương trường v&agrave; t&iacute;n nhiệm của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i vững tin rằng: Với phương ch&acirc;m kinh doanh v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch chất lượng n&ecirc;u tr&ecirc;n, C&ocirc;ng ty cổ phần&nbsp;&ocirc; t&ocirc;&nbsp;TMT&nbsp;sẽ kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n thiện tr&ecirc;n mọi mặt.</p> </div> </div> <div id="co-cau-to-chuc" class="b-more__info-block"> <div class="b-more__info-block-title m-active">Cơ cấu tổ chức<a class="j-more" href="#"><span class="fa fa-angle-down"><label>icon</label></span></a></div> <div class="b-more__info-block-inside j-inside m-active"> <p><img class="img-responsive" src="/template/tmt/upload/sodocongty12.jpg" /></p> </div> </div> <div id="cac-thanh-tuu" class="b-more__info-block"> <div class="b-more__info-block-title m-active">C&aacute;c th&agrave;nh tựu <a class="j-more" href="#"><span class="fa fa-angle-down"><label>icon</label></span></a></div> <div class="b-more__info-block-inside j-inside m-active"> <p style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: justify;"><strong>TH&Agrave;NH T&Iacute;CH ĐẠT ĐƯỢC</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển từ năm 1976 đến nay, CBCNV C&ocirc;ng ty cổ phần &ocirc; t&ocirc; TMT (tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty Thương mại &amp; Sản xuất vật tư thiết bị GTVT) lu&ocirc;n đo&agrave;n kết dưới sự l&atilde;nh đạo s&aacute;ng suốt, quyết đo&aacute;n của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng gi&aacute;m đốc đ&atilde; từng bước đưa TMT vững bước đi l&ecirc;n, khẳng định vị thế v&agrave; uy t&iacute;n tr&ecirc;n thị trường trong nước v&agrave; quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">Trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute;, C&ocirc;ng ty đ&atilde; được Nh&agrave; nước, Ch&iacute;nh phủ, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải, Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động ng&agrave;nh GTVT, Tổng C&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghiệp &ocirc; t&ocirc; Việt Nam&hellip; tặng nhiều hu&acirc;n chương, bằng khen, cờ thi đua cho đơn vị đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, ti&ecirc;u biểu l&agrave;:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Năm 2010:</strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Đạt giải thưởng &ldquo;Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">+ &Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Hữu - Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty đạt giải thưởng &ldquo;Doanh nh&acirc;n xuất sắc đất Việt 2010&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">+ Đoạt giải thưởng TOP 10&nbsp;&ldquo;Thương hiệu nổi tiếng Quốc Gia 2010&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Năm 2009:</strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Đoạt giải thưởng &ldquo;Thương hiệu mạnh Việt Nam 2009&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Năm 2006:</strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Được Nh&agrave; nước tặng thưởng Hu&acirc;n chương lao động hạng Ba (quyết định số 225/2006/QĐ-CTN ng&agrave;y 16/02/2006 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam).</p> <p style="text-align: justify;">+ Được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tặng bằng khen cho doanh nghiệp đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong sản xuất kinh doanh (quyết định số 646/QĐ-TTg ng&agrave;y 05/8/2006 của Ch&iacute;nh phủ).</p> <p style="text-align: justify;">+ Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải tặng cờ thi đua xuất sắc (quyết định số 57/QĐ-BGTVT ng&agrave;y 11/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải).</p> <p style="text-align: justify;">+ &Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Hữu &ndash; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty được Nh&agrave; nước trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Năm 2005:</strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Được Ch&iacute;nh phủ tặng Bằng khen cho tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n xuất sắc (quyết định số 93/QĐ-TTg ng&agrave;y 17/01/2006 của Ch&iacute;nh phủ).</p> <p style="text-align: justify;">+&nbsp;C&ocirc;ng đo&agrave;n ngh&agrave;nh Giao th&ocirc;ng Vận tải tặng Cờ thi đua cho &ldquo;C&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở vững mạnh xuất sắc&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">+ &Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Hữu &ndash; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải.</p> <p style="text-align: justify;">+ &Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Hữu &ndash; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty nhận Bằng khen của C&ocirc;ng đo&agrave;n ngh&agrave;nh Giao th&ocirc;ng Vận tải năm 2005 v&agrave; nhiều năm liền l&agrave; chiến sỹ thi đua ngh&agrave;nh Giao th&ocirc;ng Vận tải:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Năm 2003:</strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Được Ch&iacute;nh phủ tặng cờ thi đua xuất sắc (quyết định số 371/QĐ-TTg ng&agrave;y 19/4/2004 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ).</p> <p style="text-align: justify;">+ &Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Hữu &ndash; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty được Nh&agrave; nước trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba.</p> <p style="text-align: justify;">+ &Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Hữu &ndash; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Năm 2002:</strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Được Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải tặng cờ thi đua xuất sắc (quyết định số 052/QĐ-BGTVT ng&agrave;y 08/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải).</p> <p style="text-align: justify;">+ &Ocirc;ng B&ugrave;i Văn Hữu &ndash; Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tặng bằng khen</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Năm 2001:</strong></p> <p style="text-align: justify;">+ Được C&ocirc;ng đo&agrave;n Giao th&ocirc;ng Vận tải tặng Cờ đơn vị xuất sắc chăm lo việc l&agrave;m, đời sống CNVCLĐ (quyết định số 27/QĐ-CSKTXH ng&agrave;y 12/01/2002 của C&ocirc;ng đo&agrave;n ng&agrave;nh GTVT).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh Kế to&aacute;n, ph&ograve;ng Kinh doanh XNK đ&atilde; được tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải v&agrave;o c&aacute;c năm 2002, 2004 v&agrave; 2005.</p> <p style="text-align: justify;">+ Ngo&agrave;i ra trong c&aacute;c năm từ 2001 đến 2006, tập thể CBCNV C&ocirc;ng ty TMT đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận l&agrave; &ldquo;Tập thể lao động xuất sắc&rdquo; v&agrave; được Tổng gi&aacute;m đốc Tổng C&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghiệp &ocirc; t&ocirc; Việt Nam tặng Giấy khen.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể n&oacute;i c&aacute;c th&agrave;nh t&iacute;ch của TMT đ&atilde; đạt được c&oacute; &yacute; nghĩa v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn khẳng định gi&aacute; trị của những năm th&aacute;ng phấn đấu kh&ocirc;ng mệt mỏi của CBCNV C&ocirc;ng ty đồng thời g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ tạo n&ecirc;n gi&aacute; trị văn ho&aacute; doanh nghiệp cho TMT, đưa TMT ng&agrave;y c&aacute;c ph&aacute;t triển./.</p> </div> </div> <div id="thuong-hieu" class="b-more__info-block"> <div class="b-more__info-block-title m-active">Thương hiệu <a class="j-more" href="#"><span class="fa fa-angle-down"><label>icon</label></span></a></div> <div class="b-more__info-block-inside j-inside m-active"> <p style="text-align: justify;"><strong>THƯƠNG&nbsp;HIỆU&nbsp;ĐỘC&nbsp;QUYỀN</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">Trong thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute; hiện đại ho&aacute; đất nước, c&ocirc;ng nghiệp &ocirc;t&ocirc; được xem như l&agrave; một trong những ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp trọng điểm trong chiến lược ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i của nước ta. Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; đưa ra những ch&iacute;nh s&aacute;ch thuận lợi tạo điều kiện ph&aacute;t triển cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp &ocirc;t&ocirc; n&oacute;i chung v&agrave; bảo hộ cho ng&agrave;nh &ocirc;t&ocirc; tải n&oacute;i ri&ecirc;ng. Bởi đồng h&agrave;nh với sự ph&aacute;t triển của &ocirc;t&ocirc; tải l&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng đưa đất nước s&aacute;nh ngang với c&aacute;c nước ph&aacute;t triển trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">Trong bối cảnh kinh tế hội nhập như hiện nay ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp &ocirc;t&ocirc; tải đang phải đối mặt với hững th&aacute;ch thức lớn do qu&aacute; nhiều nh&atilde;n hiệu &ocirc;t&ocirc; tr&agrave;n ngập tr&ecirc;n thị trường. Do đ&oacute; c&aacute;c doanh nghiệp phải bảo vệ t&agrave;i sản tr&iacute; tuệ của m&igrave;nh v&agrave; x&acirc;y dựng một thương hiệu c&oacute; sức cạnh tranh.</span></p> <div style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"> C&ocirc;ng ty cổ phần TMT được coi l&agrave; một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ng&agrave;nh &ocirc;t&ocirc; tải Việt Nam. Với những sản phẩm chất lượng cao, gi&aacute; th&agrave;nh phải chăng, kiểu d&aacute;ng ph&ugrave; hợp với thị hiếu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, sản&nbsp;phẩm &ocirc;t&ocirc; tải Củu Long đ&atilde; đ&aacute;p ứng được nhu cầu trong nước. Đồng h&agrave;nh với việc cải tiến kỹ thuật, C&ocirc;ng ty đang từng bước x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển thương hiệu v&agrave; kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp cho c&aacute;c sản phẩm. Hiện nay C&ocirc;ng ty đ&atilde; v&agrave; đang sở hữu 43 Giấy chứng nhận đăng k&yacute; nh&atilde;n hiệu h&agrave;ng ho&aacute; <em>(Bằng độc quyền nh&atilde;n hiệu h&agrave;ng ho&aacute;)</em> v&agrave; 05 bằng độc quyền kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp. Với những sản phẩm được đăng k&yacute; độc quyền thương hiệu, sản phẩm &ocirc;t&ocirc; tải Cửu Long sẽ được kh&aacute;ch h&agrave;ng biết đến nhiều hơn v&agrave; gửi trọn niềm tin v&agrave;o chất lượng sản&nbsp;phẩm.<br /> <br /> </span></div> <div style="margin: 0in 0in 10pt;"><strong>Bằng độc quyền nh&atilde;n hiệu h&agrave;ng h&oacute;a:</strong><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"> <br /> <br /> </span></div> <p>&nbsp;</p> <table style="margin: auto auto auto 4.65pt; border-collapse: collapse;" border="1" width="470" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #548dd4 1pt solid; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>STT</strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #548dd4 1pt solid; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>Bằng độc quyền nh&atilde;n hiệu h&agrave;ng h&oacute;a:</strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #548dd4 1pt solid; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>Xem chi tiết/ Download</strong></div> </td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>A.</strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><strong>Thương hiệu đang ph&aacute;t triển mạnh tr&ecirc;n thị trường: TMT, CUU LONG, CỬU LONG</strong></div> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">1</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Nh&atilde;n hiệu TMT (Bằng độc quyền số 87560):</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">2</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Nh&atilde;n hiệu CUU LONG (Bằng độc quyền số 70760):</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">3</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Nh&atilde;n hiệu CỬU LONG (Bằng độc quyền số 71096):</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>B.</strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><strong>Những Thương hiệu kh&aacute;c đang được biết đến để sử dụng chiến lược ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i của TMT bao gồm:</strong></div> </td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">1</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Nh&atilde;n hiệu CMV, CUULONG MOTOR VEHICLES + h&igrave;nh (Bằng độc quyền số 76136):</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #548dd4 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">2</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Nh&atilde;n hiệu C&ocirc;ng ty cổ phần &ocirc; t&ocirc; TMT, Automobile Joint- Stock Company + h&igrave;nh (Bằng độc quyền số 87559):</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 25.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #548dd4 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <div style="margin: 0in 0in 10pt;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 10pt;"><strong>Bằng độc quyền kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp</strong></div> <p>&nbsp;</p> <table style="margin: auto auto auto 4.65pt; border-collapse: collapse;" border="1" width="470" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #1f497d 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #1f497d 1pt solid; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>STT</strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #1f497d 1pt solid; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>Bằng độc quyền kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp</strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #1f497d 1pt solid; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong>Xem chi tiết/ Download</strong></div> </td> </tr> <tr style="height: 14.35pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #1f497d 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 14.35pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">1</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 14.35pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Bằng KDCN số 8391&nbsp;- Kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp &ocirc; t&ocirc; tải tự đổ:</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 14.35pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #1f497d 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">2</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Bằng KDCN số 8390 -&nbsp;Kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp ca bin xe &ocirc; t&ocirc; tải:</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #1f497d 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">3</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Bằng KDCN số 8389 - Kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp th&ugrave;ng xe &ocirc; t&ocirc; tải:</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #1f497d 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">4</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Bằng KDCN số 10064 - Kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp th&ugrave;ng xe &ocirc; t&ocirc; tải:</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #548dd4 1pt dotted; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;"> <td style="border-bottom: #1f497d 1pt solid; border-left: #1f497d 1pt solid; background-color: transparent; width: 34pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" nowrap="nowrap" width="45"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><strong><span style="color: black; font-size: 10pt;">5</span></strong></div> </td> <td style="border-bottom: #1f497d 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 319pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="425"> <div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;"><em><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Bằng KDCN số 7957 - Kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp xe m&aacute;y:</span></em></div> </td> <td style="border-bottom: #1f497d 1pt solid; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; width: 117pt; height: 12.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #1f497d 1pt solid; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="156"> <div style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt;" align="center"><span style="color: #548dd4; font-size: 10pt;">Chi tiết &gt;</span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <div style="margin: 0in 0in 10pt;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">Tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c văn bản độc quyền nh&atilde;n hiệu h&agrave;ng ho&aacute; v&agrave; kiểu d&aacute;ng c&ocirc;ng nghiệp sản phẩm đ&atilde; được đăng k&yacute; của C&ocirc;ng ty TMT l&agrave; t&agrave;i sản v&ocirc; gi&aacute; đồng thời đ&atilde; khẳng định được vị tr&iacute;, sức mạnh của m&igrave;nh tr&ecirc;n thị trường &ocirc;t&ocirc; tải Việt Nam. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng cho sự ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i của C&ocirc;ng ty.</span></div> <div style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">Ngo&agrave;i&nbsp;những sản phẩm độc quyền đang chiếm lĩnh tr&ecirc;n thị trường C&ocirc;ng ty sẽ kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, mạnh dạn n&acirc;ng cao, &aacute;p dụng s&aacute;ng tạo c&aacute;ch thức quản l&yacute;, điều h&agrave;nh doanh nghiệp của TOYOTA, FORD, MERCEDES v&agrave;o điều kiện thực tế của TMT.</span></div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <div id="du-an-dau-tu" class="b-more__info-block"> <div class="b-more__info-block-title m-active">Dự &aacute;n đầu tư <a class="j-more" href="#"><span class="fa fa-angle-down"><label>icon</label></span></a></div> <div class="b-more__info-block-inside j-inside m-active"> <p style="text-align: justify;"><strong>Nh&agrave; m&aacute;y &ocirc; t&ocirc; Cửu Long - CUU LONG AUTOMOBILE FACTORY</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng:&nbsp;&nbsp; 20/3/2003</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o sản xuất h&agrave;ng loạt:&nbsp;21/2/2004</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y kh&aacute;nh th&agrave;nh:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29/5/2004</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tổng vốn đầu tư:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 tỷ đồng</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Giai đoạn I: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 tỷ đồng</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Giai đoạn II:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 tỷ đồng</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tổng diện t&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; mặt bằng nh&agrave; xưởng&nbsp;&asymp; 20 ha</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&ocirc;ng suất:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 xe/năm (giai đoạn I)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;30000 xe/năm (giai đoạn II)</strong></p> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;">&nbsp;<img src="/template/tmt/upload/nm.jpg" alt="" width="667" height="340" align="middle" border="1" /></div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; margin: 0in 0in 10pt; text-align: center;"><em>Nh&agrave; m&aacute;y sản xuất lắp r&aacute;p</em></div> <p style="text-align: justify;">Tại ph&acirc;n xưởng cabin Nh&agrave; m&aacute;y &ocirc; t&ocirc; Cửu Long c&aacute;c mảnh cabin được định vị tr&ecirc;n thiết bị ti&ecirc;u chuẩn đảm bảo độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao. C&ocirc;ng nghệ h&agrave;n điểm (h&agrave;n bấm) đảm bảo độ vững chắc, t&iacute;nh đồng nhất v&agrave; n&acirc;ng cao tuổi thọ của sản phẩm trong điều kiện kh&iacute; hậu khắc nghiệt của Việt Nam. Đ&acirc;y cũng l&agrave; ưu điểm vượt trội của xe &ocirc; t&ocirc; Cửu Long. Nh&agrave; m&aacute;y &ocirc; t&ocirc; Cửu Long được thiết kế v&agrave; đầu tư trang thiết bị, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; phương tiện sản xuất lắp r&aacute;p &ocirc; t&ocirc; theo c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến của Khu vực. Xe &ocirc; t&ocirc; tải được sản xuất, lắp r&aacute;p từ cụm tổng th&agrave;nh - CKD. To&agrave;n bộ: động cơ, hộp số, trục c&aacute;c đăng, cầu trước v&agrave; sau, khung xe ... nhập khẩu từ nước ngo&agrave;i v&agrave; c&aacute;c cụm chi tiết sản xuất trong nước, th&ugrave;ng h&agrave;ng, bộ nhịp, săm lốp, ắc qui, v&agrave;nh b&aacute;nh xe</p> <p style="text-align: justify;">Tại ph&acirc;n xưởng sơn, th&ugrave;ng cabin được xử l&yacute; h&oacute;a chất theo c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến xử l&yacute; bề mặt, tẩy gỉ v&agrave; loại bỏ to&agrave;n bộ c&aacute;c tạp chất dầu mỡ... To&agrave;n bộ 100% th&ugrave;ng, cabin đều được phốt ph&aacute;t h&oacute;a bề mặt. Tại c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y, kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ được &aacute;p dụng triệt để nhằm n&acirc;ng cao tuổi thọ kim loại, đồng thời l&agrave; c&ocirc;ng đoạn chuẩn bị cho sơn l&oacute;t v&agrave; sơn m&agrave;u. C&ocirc;ng đoạn sơn hấp (sấy kh&ocirc; bằng nhiệt) được &aacute;p dụng cho cả sơn l&oacute;t v&agrave; sơn m&agrave;u</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời hoạt động với d&acirc;y chuyền h&agrave;n v&agrave; sơn c&ograve;n c&oacute; hai d&acirc;y chuyền lắp r&aacute;p khung xe v&agrave; cabin. Tại d&acirc;y chuyền lắp r&aacute;p, khung xe được ho&agrave;n thiện phối bộ với c&aacute;c cụm linh kiện chủ yếu như: cầu xe, động cơ, bộ nh&iacute;p, hộp số, hệ thống chuyền động, hệ thống l&aacute;i ...</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; m&aacute;y &ocirc; t&ocirc; Cửu Long được trang bị d&acirc;y truyền lắp r&aacute;p hiện đại v&agrave; linh hoạt ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c loại xe tải trọng tải từ 500kg đến 10 tấn. Tất cả c&aacute;c mối gh&eacute;p quan trọng của xe đều được kiểm tra lực xiết bằng thiết bị chuy&ecirc;n dụng ngay tại thời điểm xiết chặt bằng s&uacute;ng dẫn động kh&iacute; n&eacute;n.</p> </div> </div> <div id="cac-hoat-dong-xa-hoi" class="b-more__info-block"> <div class="b-more__info-block-title m-active">C&Aacute;C HOẠT ĐỘNG X&Atilde; HỘI<a class="j-more" href="#"><span class="fa fa-angle-down"><label>icon</label></span></a></div> <div class="b-more__info-block-inside j-inside m-active"> <p style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: justify;"><strong>C&Aacute;C HOẠT ĐỘNG X&Atilde; HỘI CỦA C&Ocirc;NG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trong giai đoạn hiện nay, việc đ&aacute;nh gi&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng, gi&aacute; trị của c&aacute;c doanh nghiệp kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc đ&aacute;nh gi&aacute; về hiệu quả sản xuất kinh doanh v&agrave; lợi nhuận m&agrave; c&ograve;n được thể hiện r&otilde; n&eacute;t hơn ở kh&iacute;a cạnh doanh nghiệp tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội</p> <p style="text-align: justify;">Đ&atilde; từ l&acirc;u, Ban l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty cổ phần &ocirc; t&ocirc; TMT, lu&ocirc;n coi việc tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c từ thiện, chia sẻ c&aacute;c kh&oacute; khăn c&ugrave;ng đồng b&agrave;o cả nước, ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị văn ho&aacute; truyền thống của d&acirc;n tộc, ph&aacute;t huy tinh thần &ldquo;tương th&acirc;n tương &aacute;i&rdquo;, &ldquo;l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;, &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;&hellip; l&agrave; một trong những n&eacute;t văn ho&aacute; doanh nghiệp của TMT.</p> <p style="text-align: justify;">Trong nhiều năm qua, C&ocirc;ng ty đ&atilde; thực hiện rất nhiều c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội từ thiện như:</p> <p style="text-align: justify;">+ T&agrave;i trợ tu bổ tượng đ&agrave;i Ng&atilde; ba Đồng Lộc với tổng kinh ph&iacute; 200 triệu đồng:</p> <p style="text-align: justify;">+ TMT đ&atilde; t&agrave;i trợ x&acirc;y dựng 02 Nh&agrave; văn ho&aacute; x&atilde; phục vụ b&agrave; con d&acirc;n tộc miền n&uacute;i ở 2 x&atilde; Cường Lợi v&agrave; x&atilde; Lương Hạ huyện Na R&igrave; tỉnh Bắc Kạn c&ugrave;ng to&agrave;n bộ trang bị nội thất với tổng kinh ph&iacute; gần 1 tỷ đồng:</p> <p style="text-align: justify;">+ C&ocirc;ng ty TMT ủng hộ &ldquo;Quỹ bảo trợ trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&rdquo; tỉnh Hưng Y&ecirc;n số tiền 100 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&ocirc;ng ty TMT ủng hộ đồng b&agrave;o miền Trung bị hậu quả do b&atilde;o lụt trong c&aacute;c năm 2005, 2006, 2007 số tiền 132 triệu đồng. Ủng hộ quỹ &ldquo;V&igrave; người ngh&egrave;o&rdquo; số tiền 85 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&ocirc;ng ty TMT ủng hộ quỹ v&igrave; người ngh&egrave;o 500 triệu đồng do Ng&acirc;n h&agrave;ng Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Việt Nam ph&aacute;t động trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 tại Hội An.</p> <p style="text-align: justify;">+ Được sự đồng &yacute; của Tỉnh ủy Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Hưng Y&ecirc;n, C&ocirc;ng ty TMT đang x&uacute;c tiến thực hiện X&acirc;y dựng bức tượng đồng của nguy&ecirc;n Tổng B&iacute; thư Nguyễn Văn Linh tại Quảng trường trung t&acirc;m tại thị x&atilde; Hưng Y&ecirc;n, dự kiến trong năm 2009 sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra C&ocirc;ng ty cổ phần &ocirc; t&ocirc; TMT c&ograve;n nhận phụng dưỡng b&agrave; N&ocirc;ng Thị Thập ở th&ocirc;n Bản P&ograve; thị trấn Y&ecirc;n Lạc huyện Na R&igrave; tỉnh Bắc Kạn - Vợ l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng bị bệnh bại liệt, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với nước, mức trợ cấp 500.000 đồng/ 1 th&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Một số h&igrave;nh ảnh hoạt động x&atilde; hội của C&ocirc;ng ty:</strong></p> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="line-height: 15.333333015441895px; font-size: 10pt;"><img src="/template/tmt/upload/DL.jpg" alt="" width="400" height="258" border="1" /></span></strong></div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="line-height: 13.800000190734863px;"><span style="line-height: 15.600000381469727px;"><em><span style="font-family: Arial;">&Ocirc;ng B<span style="font-family: Arial;">&ugrave;i V<span style="font-family: Arial;">ăn H<span style="font-family: Arial;">ữu -&nbsp;</span></span></span></span>Chủ tịch HĐQT trồng c&acirc;y lưu niệm tại Ng&atilde; ba Đồng Lộc</em></span></span></div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;">&nbsp;</div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="line-height: 15.333333015441895px; font-size: 10pt;"><img src="/template/tmt/upload/CL.jpg" alt="" width="400" height="258" border="1" /></span></strong></div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="line-height: 13.800000190734863px;"><span style="line-height: 15.600000381469727px;"><em>&nbsp;L&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; văn h&oacute;a x&atilde; Cường Lợi</em></span></span></div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt;">&nbsp;</div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><strong><span style="line-height: 15.333333015441895px; font-size: 10pt;"><img src="/template/tmt/upload/LH.jpg" alt="" width="400" height="258" border="1" /></span></strong></div> <div style="font-family: Arial; line-height: 14.399999618530273px; text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="line-height: 13.800000190734863px;"><span style="line-height: 15.600000381469727px;"><em>L&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;n bộ địa phương tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; văn h&oacute;a x&atilde; Lương Hạ</em></span></span></div> <p style="text-align: justify;">Với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được trong sản xuất kinh doanh v&agrave; c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, năm 2006 C&ocirc;ng ty cổ phần &ocirc; t&ocirc; TMT đ&atilde; được Nh&agrave; nước tặng thưởng Hu&acirc;n chương lao động hạng Ba.</p> </div> </div>
Kích hoạt
Template